กลุ่มเครือข่ายนครินทร์

กลุ่มเครือข่ายนครินทร์ จำนวน 13 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม (กม.)
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านซับนกแก้วประธานกลุ่ม
2ชุมชนบ้านแซร์ออ12.8
3บ้านห้วยชัน15.4
4ช่องกุ่มวิทยา7.4
5บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา15.1
6บ้านเขาพรมสุวรรณ20.5
7บ้านท่าช้าง6
8บ้านใหม่ศรีจำปาทอง8.9
9วัดพุทธิสาร4.5
10บ้านหนองน้ำใส6.2
11บ้านหนองเรือ10.7
12บ้านเนินสะอาด13.5
13บ้านภักดีแผ่นดิน16.1
สอบถามได้นะคะ