กลุ่มเครือข่ายพระยา

กลุ่มเครือข่ายพระยา จำนวน 13 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม(กม.)
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านรัตนะประธานกลุ่ม
2เพียงหลวง 17(บ้านแส์ง)14
3บ้านกะสัง3.4
4บ้านโคกเพร็ก8.6
5อนุบาลตาพระยา13
6บ้านมะกอก9.1
7เพชรรัตนราชสุดา7.7
8บ้านโคกแจง9.9
9บ้านหนองบัวสันติสุข5.5
10บ้านโคกทหาร11.7
11บ้านทัพไทย9.1
12บ้านโคกปราสาท4.9
13ทับทิมสยาม 0313
สอบถามได้นะคะ