กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์

กลุ่มเครือข่ายอาคเนย์ จำนวน 12 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านคลองหว้าประธานกลุ่ม
2อพป.คลองน้ำใส35.1
3บ้านแสนสุข38
4บ้านกุดหิน34
5บ้านจัดสรรสามัคคี33.9
6นิคมสงเคราะห์ 228
7ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้19.7
8บ้านคลองยางประชาสรรค์19.2
9บ้านหนองปรือ14.3
10กรุงไทย11.3
11สระปทุม4.9
12เมืองไผ่32.6
สอบถามได้นะคะ