กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา

กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา จำนวน 15 โรงเรียน

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม (กม.)
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านนางามมิตรภาพที่ 131ประธานกลุ่ม
2บ้านกุดเวียน15.8
3บ้านโคกไพล16.4
4บ้านเจริญสุข19.5
5บ้านตะโก23.4
6กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร22.1
7กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่11.9
8บ้านแก้วเพชรพลอย7.4
9บ้านโคคลาน10
10ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 15.8
11บ้านทัพเซียม6.9
12บ้านหนองผักแว่น29.1
13บ้านทดวงศ์สมบูรณ์26.1
14บ้านไทยสามัคคี16.4
15วัดหนองติม27.4
สอบถามได้นะคะ