กลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช

ที่ชื่อโรงเรียนระยะห่างจากโรงเรียน
ที่เป็นประธานกลุ่ม
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
1บ้านหันทรายประธานกลุ่ม
2บ้านวังยาว 28.9
3บ้านหนองหมูน้อย29.9
4บีกริม31.8
5บ้านคลองวัว26.1
6ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร12.9
7บ้านด่าน13.2
8บ้านกุดม่วง19.6
9บ้านตุ่น 7.3
10บ้านไทยสามารถ14.8
11อนุบรรพต 15.6
12บ้านหนองบัว12
13บ้านบ่อหลวง8.7
สอบถามได้นะคะ