ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นที่เปิดสอนนักเรียนชายนักเรียนหญิงรวมนักเรียนจำนวนห้อง
ก่อนประถมศึกษา224821484406286
ประถมศึกษา6822635213174777
มัธยมศึกษาต้อนต้น135511082463113
รวมทั้งสิ้น104359608200431176
ระดับชั้นที่เปิดสอนจำนวนโรงเรียน
อ.1-ป.620
อ.1-ม.32
อ.2-ป.664
อ.1-ม.332
รวม118

จำนวนนักเรียน

💼 จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้นเรียน คลิก
💼 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก คลิก
💼 จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส คลิก

จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

สอบถามได้นะคะ