จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามวิชาเอก และเพศ

จำนวนครูแยกตามเอก