🔰แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567🔰

ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 251
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนโรงเรียน118
ขนาดเล็ก47
ขนาดกลาง70
ขนาดใหญ่1
จำนวนนักเรียน20,689
จำนวนห้องเรียน1189
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.2566

🏡 โรงเรียนบ้านโคคลาน
🏡 โรงเรียนประเสริฐ-น้อยรุจิรวงศ์ 1
🏡 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
🏡 โรงเรียนบ้านกุดเวียน
🏡 โรงเรียนบ้านทัพเซียม
🏡 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131
🏡 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
🏡 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย
🏡 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
🏡 โรงเรียนบ้านตะโก
🏡 โรงเรียนบ้านกะสัง
🏡 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
🏡 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข
🏡 โรงเรียนบ้านรัตนะ
🏡 โรงเรียนบ้านทัพไทย
🏡 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
🏡 โรงเรียนทับทิมสยาม03
🏡 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
🏡 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
🏡 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
🏡 โรงเรียนวัดหนองติม
🏡 โรงเรียนบ้านโคกไพล
🏡 โรงเรียนบ้านเจริญสุข
🏡 โรงเรียนบ้านมะกอก
🏡 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
🏡 โรงเรียนบ้านโคกทหาร
🏡 โรงเรียนเพียงหลวง17(บ้านแส์ง)
🏡 โรงเรียนบ้านโคกแจง

อำเภออรัญประเทศ

🏡 โรงเรียนบ้านวังยาว
🏡 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย
🏡 โรงเรียนบีกริม
🏡 โรงเรียนบ้านคลองวัว
🏡 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
🏡 โรงเรียนบ้านแสนสุข

🏡 โรงเรียนบ้านกุดหิน
🏡 โรงเรียนจัดสรรสามัคคี
🏡 โรงเรียนบ้านคลองหว้า
🏡 โรงเรียนสระปทุม
🏡 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง
🏡 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
🏡 โรงเรียนบ้านด่าน
🏡 โรงเรียนบ้านกุดม่วง
🏡 โรงเรียนบ้านตุ่น
🏡 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
🏡 โรงเรียนอนุบรรพต
🏡 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
🏡 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
🏡 โรงเรียนบ้านโคก
🏡 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3
🏡 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
🏡 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
🏡 โรงเรียนกรุงไทย
🏡 โรงเรียนคลองยางประชาสรรค์
🏡 โรงเรียนบ้านหนองปรือ
🏡 โรงเรียนบ้านทดเจริญ
🏡 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
🏡 โรงเรียนเมืองไผ่
🏡 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
🏡 โรงเรียนบ้านหันทราย
🏡 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย
🏡 โรงเรียนบ้านหนองบัว
🏡 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

อำเภอโคกสูง

🏡 บ้านโคกสูง
🏡 บ้านหนองเสม็ด
🏡 โรงเรียนบ้านละลมติม
🏡 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
🏡 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน(บ้านอ่างศิลา)
🏡 โรงเรียนบ้านหนองจาน
🏡 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ
🏡 โรงเรียนบ้านหนองแอก
🏡 โรงเรียนวัดหนองม่วง
🏡 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
🏡 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
🏡 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
🏡 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
🏡 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง

อำเภอวัฒนานคร

🏡 โรงเรียนบ้านห้วยชัน
🏡 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
🏡 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
🏡 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
🏡 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ
🏡 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
🏡 โรงเรียนบ้านเขาจาน
🏡 โรงเรียนบ้านสี่แยก
🏡 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
🏡 โรงเรียนบ้านหนองยาง
🏡 โรงเรียนบ้านโนน
🏡 โรงเรียนบ้านทับใหม่
🏡 โรงเรียนบ้านซับใหญ่
🏡 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
🏡 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
🏡 โรงเรียนบ้านโป่งคอม
🏡 โรงเรียนบ้านหนองหอย
🏡 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
🏡 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
🏡 โรงเรียนบ้านพร้าว
🏡 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
🏡 โรงเรียนบ้านหนองแสง
🏡 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
🏡 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน
🏡 โรงเรียนร่มเกล้า
🏡 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
🏡 โรงเรียนบ้านวังรี
🏡 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
🏡 โรงเรียนบ้านหนองเรือ
🏡 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
🏡 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
🏡 โรงเรียนบ้านบุกะสัง
🏡 โรงเรียนบ้านหนองหมู
🏡 โรงเรียนบ้านหนองแวง
🏡 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
🏡 โรงเรียนภักดีแผ่นดิน
🏡 โรงเรียนบ้านท่าช้าง
🏡 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง
🏡 โรงเรียนวัดพุทธิสาร
🏡 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83 (บ้านห้วยโจด)
🏡 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์
🏡 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

สอบถามได้นะคะ