ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ผู้แทน กศจ.

นายอำเภอวัฒนานคร

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

ครู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกฎหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานบุคคล

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สอบถามได้นะคะ