สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ (PMQA 4.0) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผน วิเคราะห์ การดำเนินการในการประเมิน ในปีงบประมาณ 2564 โดย นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำ เขต 2 สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ