ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังการ ที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ