ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ งบปกติและโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ งบปกติ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ