สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันให้คณะทำงาน สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ