ติดตามผลของกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นนำร่องการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านวังรี

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะทำงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริตและเขตสุจริต) สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้แก่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินการติดตามผลของกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นนำร่องการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ โรงเรียนบ้านวังรี อำเภอวัฒนานคร

สอบถามได้นะคะ