ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยนางสาวทิวาพร จำปาเทศ นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  รร.บ้านบุกะสัง รร.บ้านหนองแวง
รร.บ้านหนองหล่ม และรร.บ้านหนองหมู อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อม
ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านบุกะสัง

โรงเรียนบ้านบุกะสัง

โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองแวง

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

โรงเรียนบ้านหนองหมู

โรงเรียนบ้านหนองหมู

สอบถามได้นะคะ