สพป.สระแก้ว เขต 2 สร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ (28 จุด)โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 32 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โรงเรียนอนุบาลตาพระยา โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน โรงเรียนบ้านหนอปรือ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองเรือ โรงเรียนบีกริม โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย โรงเรียนบ้านกะสัง โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา โรงเรียนบ้านหันทราย โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 โรงเรียนวัดหนองติม โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านกุดเวียน โรงเรียนโคกไพล และโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ-ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ