สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมบุคลากรในสังกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและถ่ายทอดแนวทางการทำงานให้บุคลากรใน สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้รับทราบ โดยมี นายปรีดี โสโป นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรใน สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ