ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้มีความเข็มแข็งในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการด้านทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ