สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดยการประชุมหารือระดมความคิดเห็นร่วมกัน จากผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 48 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพสังกัด สพม.สระแก้ว จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หลังจากนั้น ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเป้าหมายความสำเร็จครั้งนี้ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างบ้านพักครู อำเภอละ 1 หลัง 2) การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ และ 3) การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ “ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โรงเรียนอนุบาลตาพระยา โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส โรงเรียนบ้านโคคลาน โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน โรงเรียนบ้านหนอปรือ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองเรือ โรงเรียนบีกริม โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย โรงเรียนบ้านกะสัง โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา โรงเรียนบ้านหันทราย โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 โรงเรียนวัดหนองติม โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านกุดเวียน โรงเรียนโคกไพล และโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)  เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ