สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรบานการสึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาตัวอย่าง กิจกรรม/งบประมาณของโครงการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว และร่วมกำหนดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ