สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ 1) สร้างโอกาส 2) ลดความเหลื่อมล้ำ และ 3) เติมเต็มคุณภาพ และสอบถามสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโนน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ