ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.สระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว ได้มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ