การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน และลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
เป็นประธานการประชุม ในการดำเนินการประกาศเจตจำนงการบริหารงาน และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
ประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กับ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม
เพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ