ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2565 ณ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ