สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมขี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Conference สพป.สระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ