การบรรยายในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งประกอบด้วย นางสุดจิตต์ ขาวเรือง
นางสาวทิวาพร จำปาเทศ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางพรรณวิภา เทพขาม นายศิรายุพงษ์ กุสโล และกลุ่มนโยบายและแผน จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรดำเนินการบรรยายในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITAOnline) ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ การดำเนินงานการจัดเตรียมการประเมิน  IIT EIT OIT และการจัดเตรียมเว็บไซต์
เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ