สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ติดตามการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตุ่น และโรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังผู้ปกครอง และ เด็กหญิงสุวิชาดา สริมลำจวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตุ่น ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนถูกรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ และ เด็กชายธเนษฐ์ ทันบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทดเจริญ ที่ประสบอุบัติเหตุถูกน้ำร้อนลวก

สพป.สระแก้ว เขต 2 จึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบเงินกองทุนคนรักเด็กให้กับผู้ปกครองพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สอบถามได้นะคะ