ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ครั้งที่ 3/2565 โดยประชุม
ผ่านทางระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและปรึกษาหารือ
ข้อราชการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ