กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความเข้มแข็งขององค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ