การพัฒนาทักษะการสื่อสารผู้สูงวัยในยุค 5 G

•วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕••

⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยนายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุขใจในยุค ๕ G ณ ห้องประชุมโสต ๖ โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

🌺โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ เป็นประธาน

🌺โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาให้ความรู้ และทำความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยในยุค ๕ G ดังนี้

– ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์

– ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ

– ดร.พรรณธร ครุฑเนตร

การพัฒนาทักษะสื่อสารผู้สูงวัยอย่างสุดใจในยุค ๕ G เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยลดอุปสรรคทางการสื่อสารอันเกิดจากช่องว่างระหว่างวัยของครูผู้สอนกับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครูผู้สอนที่อยู่ในวัย ‘Gen B’ อายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไป และ ‘Gen X’ อายุ ๔๐-๔๙ ปี โดยการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชน ‘Gen Z’ เป็นอย่างมาก

สพป.สระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะมนุษศาสตร์) ที่ได้จัดโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับครูผู้สอน และขอขอบคุณ นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอรัญประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

✅การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

🟠ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🟠งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ