ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่เยี่ยม สร้างขวัญ และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน เกี่ยวกับ

🔷การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และความปลอดภัยในสถานศึกษา

🔷การปรับพื้นฐาน และพาน้องมาเรียน

🔷การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ

จากนั้นได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสว่า

•••”คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ ที่ต้องทำ. หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต. เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทนและพากเพียรอยู่เสมอ.”•••

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดย นายทรงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 88 คน นักเรียน จำนวน 1,524 คน ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

#จุดเด่นของโรงเรียน

– เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรห้องเรียนปกติ คือจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 /หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

▪หลักสูตร IEP (Intensive English Program) ชั้นอนุบาล 1-3

▪หลักสูตร MEP (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

– เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

– เป็นศูนย์อบรม STEM ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2

– เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)

– ปัจจุบันเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ระดับประเทศ

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบต้น “ราชพฤกษ์” หรือ “คูณ” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของไทย โดยร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ กับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงการเจริญเติบโต ความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเสมือนเด็กที่มีการพัฒนาเจริญเติบโต ต่อไป

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

♥️ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

♥️งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ