รายการ “ทันข่าว ชาวสระแก้ว 2”

┎━━━━━━━━━━━┒

•• “ทันข่าว…ชาวสระแก้ว ๒” ••

┖━━━━━━━━━━━┚

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้พบปะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยคณะทีมงาน ดำเนินการจัดรายการ “ทันข่าว…ชาวสระแก้ว ๒” สัญจร ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

📡ส่งสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

🌺พิธีกร โดย นางฐิติวรดา ผักไหม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

🌺การดำเนินรายการ ประกอบด้วย

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ ได้พบปะพูดคุยในรายการ “ทันข่าว…ชาวสระแก้ว ๒” โดยส่งสัญญาณออกอากาศ จากโรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

– แสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๕

– แสดงความยินดีกับ นางสาวฑัณฑิมา พงษ์พรม ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

– เสวนาถอดรหัสความสำเร็จ เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา และคุณครูวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

➡️รับชมคลิปการขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพ “วันระฆัง ดังกังวาน”

➡️รับชม VTR นำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของ สพป.สระแก้ว เขต ๒

➡️รับชมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน จำนวน ๒ คลิป นำเสนอผลงานโดย

๑ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ โดย นางรุวะดี สุดหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ST-CARE Model”

๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ ๑๓๑ โดยคุณครูมิ่งขวัญ แป้น การสอนค่าของตัวเลข ๑ – ๒๐ โดยใช้สื่อใกล้ตัวและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับปฐมวัย

➡️ช่วงท้ายรายการ ชมคลิป VDO หลักคิด หลักธรรม ธรรมะสอนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมรับฟัง และพูดคุย ในรายการ “ทันข่าว….ชาวสระแก้ว ๒” ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

🛑ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

🛑งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ