การขับเคลื่อนโครงการ สพฐ.รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การขับเคลื่อนโครงการ สพฐ.รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel

🌸ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

🌸ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวต้อนรับ

🌸นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พิธีกร (สพป.สระแก้ว เขต 2)

นางอัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวแทนรับมอบหนังสือ📕📘

– โรงเรียนบ้านหนองมั่ง โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

สอบถามได้นะคะ