การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย SST : Student Safety Team สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ••เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย SST : Student Safety Team สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยมี นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม สถานที่ประชุม ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2         ซึ่งการดำเนินงานด้านความปลอดภัย SST : Student Safety Team สพป.สระแก้ว เขต 2 เป็นการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม 

ดูเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028YMgdLUMQLAWPFZK8txEx9e26su7bzMTrjafmiwgqRvgXu3pSPuMgaWn2XFkE2Mql&id=100026465049103

สอบถามได้นะคะ