สระแก้ว เขต 2 ทำกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

┎━━━━━━━━━━━━━━━━┒

••วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.••

┖━━━━━━━━━━━━━━━━┚

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 , กลุ่มนโยบาย และแผน , กลุ่มอำนวยการ , กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ “เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ประจำปี 2565 “กิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อน้อง”

✳️ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธี

✳️วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีทักษะการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

✳️#กิจกรรมโครงการ_เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วย

📍กิจกรรม “เกี่ยวเพื่อน้อง”

📍กิจกรรม “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

📍กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ “ปลูกหญ้าแฝก”

✳️สถานที่ ณ สวนเกษตรโรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโคกไพล ที่จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

📮ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

📮งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ