เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่นักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก

••วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น.••

┖━━━━━━━━━━━━━━━━┚

ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางภานุรังษี

ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบถุงบุญ (เครื่องอุปโภคบริโภค) เพื่อช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียน

โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) ได้แก่

เด็กชายรัฐนันท์ เย็นประสบ

และเด็กชายอาทิตย์ เย็นอนงค์ จบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งประสบภาวะยากลำบาก

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอขอบคุณ นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) ที่รายงานสภาพความเป็นอยู่ ของเด็กนักเรียนในครั้งนี้

🌸ภาพ/ข่าว นางสาวทิวาพร จำปาเทศ

🌸งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สอบถามได้นะคะ