การนิเทศติดตามการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านการเขียน และคิดคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สู่ห้องเรียนคุณภาพ

         ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดร.ชยาธิศ กัญหา และนางอัญชลี อันศรีเมือง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓ โรงเรียนบ้านโคกแจง พร้อมทั้งแนะนำการใช้สื่อช่วยสอนใน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และแนะนำการนิเทศติดตามผ่านเว็บไซต์ห้องนิเทศ พร้อมวิธีการใช้งาน

ภาพถ่าย : นางสาวศันสนีย์ เทียมเสงี่ยม

เนื้อหาข่าว : นางสาววิภาพร ทองศรี

อำนวยการผลิต : นางสาวสุจิตรา อุ่นเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด!!

สอบถามได้นะคะ