กำกับ ติดตามการจัดสอบระบบออนไลน์ PISA

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางอัญชลี อันศรีเมือง และนายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ปลูกต้นไม้ มอบพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการทดสอบข้อสอบระบบออนไลน์ PISA (PISA STYLE) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

**ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด**

สอบถามได้นะคะ