กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพและประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะประสบการณ์ด้านอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นคาวมรู้และเสริมสร้างทักษะในด้านอาชีพ โดยจัดให้มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ อบรมการทอเสื่อจากกก อบรมการทำขนมเบเกอรี่ อบรมการเพาะเห็ด อบรมการตัดผม สถานที่ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแส์ง) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

ภาพถ่าย : คณะครู

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ