กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ วิชัย นนทการ และบุคลากรโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมแสดงละครในวรรณคดี การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี รวมทั้งการประกวดกิจกรรมการคัดลายมือ วาดภาพ และระบายสีของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลงานนักเรียน

กิจกรรมทั้งหมด


A side profile of a woman in a russet-colored turtleneck and white bag. She looks up with her eyes closed.

“Contributing makes me feel like I’m being useful to the planet.”

— Anna Wong, Volunteer

สอบถามได้นะคะ