กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนบ้านโคกสูง ประจำปี 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนคุณภาพ เครือข่ายคุณภาพบ้านโคกสูง – บ้านโนนหมากมุ่น

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่นจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง เป็นประธานในพิธี

นายเทิดภูมิ พิชนาหารี ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้สำรองยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคีและมีความกตัญญู และได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี

ถ่ายภาพ : นางสาวอรอนงค์ กันหนองฮะ
เนื้อหาข่าว : นายทวีศักดิ์ หงษ์เจริญ
จัดทำ : นางนนลนีย์ วรเกียรติตระกูล
อำนวยการผลิต : นายรังสัน พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูง

     
สอบถามได้นะคะ