กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกนํ้ายุงลาย โรงเรียนชุมชนบ้านเเซร์ออ

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ติดต่อกันทุกสัปดาห์ โดยเน้นทำความสะอาด และกำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ภาชนะต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในบ้าน รอบบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งสถานที่สาธารณะอื่น และกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวการนำโรค ด้วยเหตุนี้โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก โรคมาลาเรีย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่เกิดจากการนำเชื้อจากยุงและเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญและเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลง พร้อมลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

สอบถามได้นะคะ