กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รร.บ้านจัดสรรสามัคคี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคีได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู และจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวชญานี มีเมือง และนายสุริยา พันสี

เนื้อหาข่าว : นางสาวชญานี มีเมือง

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

สอบถามได้นะคะ