นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนองานการพัฒนาสถานศึกษา Learning Outcomes ของโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร School Concept : อารยเกษตร สองภาษา สู่สัมมาชีพ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนองานการพัฒนาสถานศึกษา Learning Outcomes ของโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

School Concept : อารยเกษตร สองภาษา สู่สัมมาชีพ

Content :

๑. สนามเด็กเล่นต้นแบบ ตามหลักการพัฒนาสมอง ( BBL ) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท

๒.โคก หนอง นา โมเดล

๓. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเล่นLoose Parts ของเด็กปฐมวัย

๔. บูรณาการภาษาอังกฤษผ่าน AIXL สื่อผสมผสานบนโลกดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม IXL

#โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

#โรงเรียนคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว

#สระแก้วโมเดล ต้นแบบระดับประเทศ

ถ่ายภาพ : นายธนรัตน์ เพชรจิต

เนื้อหาข่าว : นางสาวสาวิตรี ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

อำนวยการผลิต : นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

สอบถามได้นะคะ