นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 2 และคณะ

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 2 พร้อมด้วย ดร.ชยาธิศ กัญหา ,นางอัญชลี อันศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยม สร้างขวัญ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย พร้อมทั้ง เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนทักษะอาชีพของนักเรียน และนิเทศ ติดตาม การใช้ระะบบ PISA Style Online tasting ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 และการติดตามการประเมิน PISA 2022 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ / พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 10 และปลูก “ต้นพะยูง”ร่วมกันกับคณะครู โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงการเจริญเติบโต ความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเสมือนเด็กที่มีการพัฒนาเจริญเติบโต ต่อไป

ถ่ายภาพ : นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนา นายโชติพงศ์ อ่อนศิลา

เนื้อหาข่าว : นางสาวปิยะพร แจ่มกระจ่าง

อำนวยการผลิต : นายบุญมา รอดประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

สอบถามได้นะคะ