พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นำโดย นางนทีกานต์ บุตรคง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงภรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นางนทีกานต์ บุตรคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก ประธานในพิธี ได้ถวายเครื่องสักการะและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่องใส กิจกรรมสาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ – เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข้มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ

ถ่ายภาพ โดย นางสาวสุภิสรา กันเมียน

สอบถามได้นะคะ