พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ สนามกี่ฬาโรงเรียนบ้านโคคลาน นายปดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระ แก้ว เขต 2 ได้ให้เกีย รติเป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ ทั้งนี้มีคณะลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี จำนวน 186 คน รวมถึง
ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือได้ร่วมพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพรียง โดยประธานในพิธี
ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ ที่เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้นโคคลาน โดย นายธีรพล วรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคคลาน ขอขอบพระคุณ
นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี และขอชอบพระคุณ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดพิธีในครั้งนี้
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ถ่ายภาพ : นายอนุวรรต อนันเอื้อ
เนื้อหาข่าว : นางสาวประลิตา วงษ์พรม

https://www.facebook.com/koklanschool

สอบถามได้นะคะ