เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอยเข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ถ่ายภาพ : นางสาวสุทราภรณ์ โกมารทัต

เนื้อหาข่าว : นางพนิดา พลเดช

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

สอบถามได้นะคะ