การตรวจสุขภาพของนักเรียน

    วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสันติสุข ลีสีสุข ผอ.รพสต.โคกเพร็ก ร่วมกับ นางนฤมล ลีสีสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพรเพ็ญ ฟุ่งเหล็ง พยาบาลวิชาชีพ นางสาวบัญฑิตา เพ็ชรเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ในระดับอนุบาล 2  – อนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการตรวจสุขภาพของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและพบนักเรียนระดับอนุบาล 2 เป็นโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 2 ราย  แนะนำให้ดูแลความสะอาดของร่างกาย และทำความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนทั้งหมด

โรงเรียนบ้านโคกทหารขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ