กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา การดำเนินงานมูลนิธิไทยรัฐวิทยา และการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

# สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

# งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

ถ่ายภาพ :นางสาวสุภัสสร หันจันทร์

เนื้อหาข่าว: นางสาวสุภัตรา หารกิจ

อำนวยการผลิต: นายพัชรพงษ์ สุขแสวง

!!ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด